fbpx Skip to content

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld om de samenwerking tussen ons helder te hebben en ter voorkoming van misverstanden en teleurstelling.

Alles wat in de praktijk besproken is, wordt vertrouwelijk behandeld.
Ik bespreek dit niet met derden, tenzij er voorafgaand toestemming door jou is gegeven.
Gegevens worden bewaard in een afgesloten kast.

Ik ben niet aansprakelijk als een behandeling niet aanslaat. Dit kan om diverse redenen gebeuren. Sommige ongemakken kan ik niet verhelpen, maar misschien wel verlichten en/of ondersteunen.
Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor jouw gezondheid.
Wanneer iets in de behandeling niet goed voelt voor jou, geef dit dan aan.
Ik kan en wil geen vervanging zijn voor een huisarts of specialist.

De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. Consulten graag  vooraf overmaken op genoemd rekeningnummer.
Alle door CallistaBeyourself verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. CallistaBeyourself biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

In geval van niet tijdige betaling kan CallistaBeyourself besluiten zijn werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan CallistaBeyourself besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de opdrachtgever en gelden de wettelijke tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

In bovenstaande gevallen heeft CallistaBeyourself voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

De klant gaat er mee akkoord dat CallistaBeyourself elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt CallistaBeyourself zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

De klant kan bezwaren tegen de door CallistaBeyourself verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan CallistaBeyourself kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal CallistaBeyourself een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

Wanneer je langer dan 24 uur van tevoren een afspraak afzegt, zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer dit korter dan 24 uur is zal ik de helft van het bedrag van het geplande consult vragen.

Typ of schrijffouten voorbehouden.